Bài đăng

Bài tập Javascript: Kiểm tra số nguyên dương

Bài tập Javascript: Kiểm tra số nguyên dương. Theo lý thuyết thì số nguyên dương là tập hợp những số chia hết cho 1 và lớn hơn 0. Tức là dãy số 1, 2, 3 ,4 ,5 ,6 … chính là các số nguyên dương. Bài này mình sẽ hướng dẫn bằng hai cách khác nhau. Cách thứ nhất là kết hợp giữa hàm isInteger và một kỹ thuật cơ bản. Cách thứ hai là sử dụng toán tử chia lấy dư. Code mẫu 1: function laSoNguyenDuong(value){ return (Number.isInteger(value) && value > 0);} console.log(laSoNguyenDuong(1)); // trueconsole.log(laSoNguyenDuong(1.2)); // falseconsole.log(laSoNguyenDuong(3)); // trueconsole.log(laSoNguyenDuong(0)); // false Code mẫu 2: Bạn có thể chuyển hàm trên thành arrow function như sau: let laSoNguyenDuong = (value) => { return (Number.isInteger(value) && value > 0);};

Bài tập Javascript: Cách kiểm tra số nguyên âm

Bài tập Javascript: Cách kiểm tra số nguyên âm. Để kiểm tra một số là dương hay âm thì ta có cách giải như sau: Nếu số bé hơn 0 là số âm. Nếu số lớn hơn 0 là số dương. Nếu số bằng 0 là số không âm và không dương. Code mẫu 1: function laSoNguyenAm(value){ return (Number.isInteger(value) && value < 0);} console.log(laSoNguyenAm(-1)); // trueconsole.log(laSoNguyenAm(-1.2)); // falseconsole.log(laSoNguyenAm(3)); // falseconsole.log(laSoNguyenAm(0)); // false Code mẫu 2: let laSoNguyenAm = (value) => { return (typeof value == 'number' && value < 0 && value % 1 == 0);}; console.log(laSoNguyenAm(-1)); // trueconsole.log(laSoNguyenAm(-1.2)); // falseconsole.log(laSoNguyenAm(3)); // falseconsole.log(laSoNguyenAm(0)); // false

Bài tập C++: In số PI tính được với sai số cho trước

Bài tập C++: In số PI tính được với sai số cho trước. Lập trình tính số PI với sai số eps cho trước nhập từ bàn phím. Biết rằng số PI tính theo công thức: PI = 4 – 4/3 + 4/5 – 4/7 +… tính tổng các số hạng có giá trị không nhỏ hơn eps. In ra số PI tính được và số PI của Turbo C++ với 10 chữ số thập phân để so sánh. Code mẫu: #include<stdio.h>#include<conio.h>#include<math.h>;//chua hang so pi la M_PIvoid main(){float pi,t,n,eps,dau;clrscr();printf("Nhap sai so eps=");scanf("%f",&eps);pi=0;t=4;n=dau=1;do{pi+=dau*t; n=n+2;dau=-dau; t=4/n;}while (t>=eps);printf("\nSo PI tinh duoc voi sai so %12.10f, PI=%12.10f\n",eps,pi);printf("\nSo PI cua Turbo C++, PI=%12.10f\n",M_PI);getch();}

Bài tập C++: Tính số năm cần gửi tiết kiệm

Bài tập C++: Tính số năm cần gửi tiết kiệm. Một người cần có một số tiền T, tích lũy bằng cách gửi tiết kiệm số tiền ban đầu là S với lãi suất có kỳ hạn theo năm là P% theo phương thức lũy tiến (lãi của mỗi năm được cộng vào với tiền gốc). Hãy nhập vào các số thực T, S, P và xác định số năm cần gửi tiết kiệm. Code mẫu: #include <stdio.h>#include <conio.h>void main(){ float s,t,p; int n;clrscr();printf("Nhap so tien ban dau : "); scanf("%f",&s);printf("Nhap so tien can co : "); scanf("%f",&t);printf("Nhap lai suat %% nam : "); scanf("%f",&p);for (p=0.01*p,n=0;s<t;s+=s*p,n++);printf("So nam can gui tiet kiem = %d\n",n);printf("Sau %d nam gui tiet kiem, so tien co la : %4.2f",n,s);getch();}

Bài tập C++: Kiểm tra 3 số có phải cạnh tam giác không, nếu có là loại tam giác nào, tính chu vi, diện tích

Bài tập C++: Kiểm tra 3 số có phải cạnh tam giác không, nếu có là loại tam giác nào, tính chu vi, diện tích. Nhập 3 số thực a, b, c và kiểm tra 3 số đó có phải là 3 cạnh của 1 tam giác không? Nếu là 3 cạnh tam giác thì cho biết là tam giác nào trong các loại tam giác sau: đều, vuông cân, vuông, cân, thường và tính chu vi, diện tích của tam giác đó. In kết quả ra màn hình. Code mẫu: #include<stdio.h>#include<conio.h>#include<math.h>void main(){float a,b,c,p,s;int deu,vuong,can;clrscr();printf("Nhap cac so thuc a, b, c : "); scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);if (a+b>c&&a+c>b&&b+c>a){printf("La ba canh mot tam giac ");deu=(a==b)&&(b==c);vuong=(a*a+b*b==c*c)||(a*a+c*c==b*b)||(b*b+c*c==a*a);can=(a==b)||(a==c)||(b==c);if(deu)printf(" deu\n");else if(vuong&&can)printf(" vuong can\n"); else if(vuong)printf(" vuong\n"); else if(can)printf(" can\n");

Bài tập C++: Giải phương trình bậc hai

Bài tập C++: Giải phương trình bậc hai. Lập trình giải phương trình ax2 + bx + c = 0, các hệ số thực a, b, c nhập từ bàn phím. Code mẫu: #include<stdio.h>#include<conio.h>#include<math.h>void main(){float a,b,c,d;clrscr();printf("Nhap cac he so a, b, c : "); scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);if (a){d=b*b-4*a*c;if (d<0) printf("Vo nghiem !");if (d==0) printf("Nghiem kep x=%4.2f",-0.5*b/a);if (d>0){printf("Hai nghiem phan biet :\n");printf("x1=%4.2f",0.5*(-b-sqrt(d))/a);printf(" x2=%4.2f",0.5*(-b+sqrt(d))/a);}}else if (b) printf("Mot nghiem x=%4.2f",-c/b);else if (c) printf("Vo nghiem !");else printf("Vo so nghiem !");getch();}

Bài tập C++: In cách đọc số

Bài tập C++: In cách đọc số. In ra màn hình cách đọc một số nguyên dương nhỏ hơn 1000000. Ví dụ số 726503 đọc là: bảy mươi hai vạn sáu ngàn năm trăm linh ba. Code mẫu: #include<iostream.h>#include<conio.h>void main(){ char doc[9][5]={"mot","hai","ba","bon","nam","sau","bay","tam","chin"}; int van,ngan,tram,chuc,donvi,chv,dv; long so; clrscr(); cout<<"Nhap so nguyen duong <1000000 can doc = ";cin>>so; cout<<"Cach doc so "<<so<<" la:\n"; van=so/10000; ngan=so/1000%10; tram=so/100%10; chuc=so/10%10; donvi=so%10; if(van){chv=van/10; dv=van%10; if(chv==1)cout<<"muoi "; else if(chv>1)cout<<doc[chv-1]<<" muoi "; if(dv)cout<<doc[dv-1]; cout<<" van ";}if((ngan==0)&&van)cout<<" khong ngan ";else if(ngan)cout<<doc[ngan-1

Bài tập C++: Đổi số sang số La Mã

Bài tập C++: Đổi số sang số La Mã . Hãy lập trình nhập 1 số nguyên dương nhỏ hơn 1000 và đổi sang số La mã tương ứng, in kết quả ra màn hình. Code mẫu: #include<conio.h>#include<iostream.h>void main(){int n,dv,ch,tr;clrscr();cout<<"Nhap so nguyen duong <1000 :\n"; cin>>n;cout<<"So "<<n<<" doi sang so La ma la :\n";tr=n/100;n=n%100; ch=n/10;dv=n%10;switch (tr){case 1:cout<<"C";break;case 2:cout<<"CC";break;case 3:cout<<"CCC";break;case 4:cout<<"CD";break;case 5:cout<<"D";break;case 6:cout<<"DC";break;case 7:cout<<"DCC";break;case 8:cout<<"DCCC";break;case 9:cout<<"CM";}switch (ch){case 1:cout<<"X";break;case 2:cout<<"XX";break;case 3:cout<<"XXX";break;case 4:cout<<"XL";break;case 5:cout<<"L";b

Bài tập C++: Nhập số tiền, in số tờ, mệnh giá

Bài tập C++: Nhập số tiền, in số tờ, mệnh giá. Một người cần rút một số tiền T từ ngân hàng và muốn tổng số tờ ít nhất. Cho biết có các loại tiền mệnh giá 100, 20, 5 và 1. Nhập từ bàn phím số tiền T và in ra số tờ mỗi loại mệnh giá và tổng số tờ nhận được. Code mẫu: #include <stdio.h>#include <conio.h>void main(){int t,t100,t20,t5; clrscr(); printf("Nhap so tien t=");scanf("%d",&t); t100=t/100;t-=100*t100; t20=t/20;t-=20*t20; t5=t/5;t-=5*t5; printf("So to cac loai menh gia la :\n"); printf("Loai 100 : %d to\n",t100); printf("Loai 20 : %d to\n",t20);printf("Loai 5 : %d to\n",t5);printf("Loai 1 : %d to\n",t);printf("Tong so to cac loai la : %d\n",t+t5+t20+t100); getch();}

Bài tập C++: Mô phỏng phép nhân tay

Bài tập C++: Mô phỏng phép nhân tay. Lập trình in ra màn hình mô phỏng phép nhân tay 2 số nguyên dương có 3 chữ số nhập từ bàn phím. Ví dụ với 2 số nhập vào là 763 và 589. Code mẫu: #include<stdio.h>#include<conio.h>void main(){int a,b;char dv,chuc,tram;clrscr();printf("Nhap so bi nhan co 3 chu so a="); scanf("%d",&a);printf("Nhap so nhan co 3 chu so b="); scanf("%d",&b);dv=b%10; chuc=b%100/10; tram=b/100;printf("\nMo phong phep nhan tay\n\n");printf("%20d\n",a);printf("%15c%5d\n",'x',b);printf("%20s\n","-------");printf("%20d\n",a*dv);printf("%19d\n",a*chuc);printf("%18d\n",a*tram);printf("%20s\n","-------");printf("%20ld\n",long(a)*b);getch();}