Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn tính tổng số nguyên

Lập trình python - Viết chương trình tính tổng của các chữ số của môt số nguyên n

Lập trình python – Viết chương trình tính tổng của các chữ số của môt số nguyên n trong Python. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím. Với n = 1234, tổng các chữ số: 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Giải bài tập lập trình python hay nhất. Code mẫu """" * Tính tổng của các chữ số của một số nguyên dương n * * @param n: số nguyên dương * @return"""def totalDigitsOfNumber(n): total = 0; while (n > 0): total = total + n % 10; n = int(n / 10); return total; n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));print("Tổng các chữ số của", n , "là", totalDigitsOfNumber(n)); Kết quả Nhập số nguyên dương n = 1234Tổng các chữ số của 1234 là 10