Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn số thuận nghịch

Lập trình python - Viết chương trình kiểm tra một số n là số thuận nghịch

Lập trình python – Viết chương trình kiểm tra một số n là số thuận nghịch trong Python. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím. Code mẫu """ * Kiểm tra số thuận nghịch * * @param n: số nguyên dương * @return true là số thuận nghịch * false không là số thuận nghịch"""def isThuanNghich(n): str1 = str(n); # ep kieu so n thanh chuoi str2 = str1[::-1]; # dao nguoc chuoi str1 if (str1 == str2): return True; else: return False; n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));print("Tổng các chữ số của", n , "là", isThuanNghich(n));m = int(input("Nhập số nguyên dương m = "));print("Tổng các chữ số của", m , "là", isThuanNghich(m));print("Tổng các chữ số của", n , "là", isThuanNghich(n)); Kết quả Nhập số nguyên dương n = 123321Tổng các chữ số của 123321 là TrueNhập số nguyên dương m = 123451Tổng các chữ số của 123451 là False