Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn số nguyên tố

Lập trình python - Viết chương trình liệt kê các số Fibonacci nhỏ hơn n là số nguyên tố

Lập trình python – Viết chương trình liệt kê các số Fibonacci nhỏ hơn n là số nguyên tố trong Python. N là số nguyên dương được nhập từ bàn phím. Code mẫu import math """ * Tính số fibonacci thứ n * * @param n: chỉ số của số fibonacci tính từ 0 * vd: F0 = 0, F1 = 1, F2 = 1, F3 = 2 * @return số fibonacci thứ n"""def fibonacci(n): if (n < 0): return -1; elif (n == 0 or n == 1): return n; else: return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2); """ * check so nguyen to * * @author * @param n: so nguyen duong * @return true la so nguyen so, * false khong la so nguyen to"""def isPrimeNumber(n): # so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to if (n < 2): return False; # check so nguyen to khi n >= 2 squareRoot = int(math.sqrt(n)); for i in range(2, squareRoot + 1): if (n % i == 0): return False; return True; """ * Chươn

Lập trình python - Viết chương trình phân tích số nguyên n thành các thừa số nguyên tố

Lập trình python – Viết chương trình phân tích số nguyên n thành các thừa số nguyên tố. Giải bài tập lập trình python hay nhất. Code mẫu """ * Phân tích số nguyên thành tích các thừa số nguyên tố * * @param positiveInt * @return"""def phanTichSoNguyen(n): i = 2; listNumbers = []; # phân tích while (n > 1): if (n % i == 0): n = int(n / i); listNumbers.append(i); else: i = i + 1; # nếu listNumbers trống thì add n vào listNumbers if (len(listNumbers) == 0): listNumbers.append(n); return listNumbers; n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));# phân tích số nguyên dương nlistNumbers = phanTichSoNguyen(n);size = len(listNumbers);sb = "";for i in range(0, size - 1): sb = sb + str(listNumbers[i]) + " x ";sb = sb + str(listNumbers[size-1]);# in kết quả ra màn hìnhprint("Kết quả:", n, "=", sb); Kết quả Nhập số nguyên dương n = 100Kết

Lập trình python - Viết chương trình liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số

Lập trình python – Viết chương trình liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số. Giải bài tập lập trình python hay nhất. Code mẫu import math """ * check so nguyen to * * @param n: so nguyen duong * @return true la so nguyen so, * false khong la so nguyen to"""def isPrimeNumber(n): # so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to if (n < 2): return False; # check so nguyen to khi n >= 2 squareRoot = int(math.sqrt(n)); for i in range(2, squareRoot + 1): if (n % i == 0): return False; return True; print ("Liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số:");dem = 0;for i in range(10001, 99999): if (isPrimeNumber(i)): print(i); dem = dem + 1;print("Tổng các số nguyên tố có 5 chữ số là:", dem); Kết quả Liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số:100071000910037...999719998999991Tổng các số nguyên tố có 5 chữ số là: 8363

Lập trình python - Viết chương trình liệt kê n số nguyên tố đầu tiên trong Python

Lập trình python – Viết chương trình liệt kê n số nguyên tố đầu tiên trong Python. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím. Code mẫu import math """ * check so nguyen to * * @param n: so nguyen duong * @return true la so nguyen so, * false khong la so nguyen to"""def isPrimeNumber(n): # so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to if (n < 2): return False; # check so nguyen to khi n >= 2 squareRoot = int(math.sqrt(n)); for i in range(2, squareRoot + 1): if (n % i == 0): return False; return True; n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));print (n, "Số nguyên tố đầu tiên là:");dem = 0; # đếm số số nguyên tối = 2; # tìm số nguyên tố bắt dầu từ số 2sb = "";while (dem < n): if (isPrimeNumber(i)): sb = sb + str(i) + " "; dem = dem + 1; i = i + 1;print(sb); Kết quả Nhập số nguyên dương n = 1010 Số nguyên tố đầu tiên là:2 3 5 7 11 13 17

Lập trình python - Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n

Lập trình python – Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím. Code mẫu import math """ * check so nguyen to * * @param n: so nguyen duong * @return true la so nguyen so, * false khong la so nguyen to"""def isPrimeNumber(n): # so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to if (n < 2): return False; # check so nguyen to khi n >= 2 squareRoot = int(math.sqrt(n)); for i in range(2, squareRoot + 1): if (n % i == 0): return False; return True; n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));print ("Tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn", n, "là:");sb = "";if (n >= 2): sb = sb + "2" + " ";for i in range (3, n+1): if (isPrimeNumber(i)): sb = sb + str(i) + " "; i = i + 2;print(sb); Kết quả Nhập số nguyên dương n = 100Tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 100 là:2 3 5 7 11 13 17