Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn lập trình cơ bản

Chương trình cây thông noel được viết bằng C++

Chạy chương trình trên phần mềm devc++, mở full màn hình console và tận hưởng kết quả. Tải về chương trình tại đây .

Bài tập Javascript: Giải phương trình bậc 1

Bài tập Javascript: Giải phương trình bậc 1. Trước tiên chúng ta sẽ tạo một hàm để giải loại phương trình này. Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0 với a # 0, nghiệm của hàm này là x = -b/a. Như vậy chúng ta sẽ tạo một hàm có hai tham số truyền vào là a và b. Code mẫu: function giai_pt_bac_nhat(a, b){ if (a == 0 && b == 0){ alert('Phương trình vô số nghiệm'); } else if (a != 0 && b == 0){ alert('Phương trình có nghiệm x = 0'); } else if (a == 0 && b != 0){ alert("Phương trình vô nghiệm"); } else { alert('Phương trình có nghiệm x = ' + (-b/a)); }}

Bài tập Javascript: Tính tổng hai số

Bài tập Javascript: Tính tổng hai số. Cho hai biến a và b, hãy viết chương trình tính tổng hai số a và b rồi in lên trình duyệt. Code mẫu: let a = 20;let b = 30; // Tính tổnglet tong = a + b; document.write("Tổng hai số là: " + tong); Luyện tập thêm: Cho hai ô input textbox và 1 input button. Hãy viết chương trình khi click vào button thì tính tổng hai số ở hai ô input. Code mẫu: function sum(){ let a = Number(document.getElementById("num1").value); let b = Number(document.getElementById("num2").value); let sum = parseInt(a) + b; document.getElementById('result').innerHTML = sum;}

Bài tập Javascript: Kiểm tra số nguyên dương

Bài tập Javascript: Kiểm tra số nguyên dương. Theo lý thuyết thì số nguyên dương là tập hợp những số chia hết cho 1 và lớn hơn 0. Tức là dãy số 1, 2, 3 ,4 ,5 ,6 … chính là các số nguyên dương. Bài này mình sẽ hướng dẫn bằng hai cách khác nhau. Cách thứ nhất là kết hợp giữa hàm isInteger và một kỹ thuật cơ bản. Cách thứ hai là sử dụng toán tử chia lấy dư. Code mẫu 1: function laSoNguyenDuong(value){ return (Number.isInteger(value) && value > 0);} console.log(laSoNguyenDuong(1)); // trueconsole.log(laSoNguyenDuong(1.2)); // falseconsole.log(laSoNguyenDuong(3)); // trueconsole.log(laSoNguyenDuong(0)); // false Code mẫu 2: Bạn có thể chuyển hàm trên thành arrow function như sau: let laSoNguyenDuong = (value) => { return (Number.isInteger(value) && value > 0);};

Bài tập Javascript: Cách kiểm tra số nguyên âm

Bài tập Javascript: Cách kiểm tra số nguyên âm. Để kiểm tra một số là dương hay âm thì ta có cách giải như sau: Nếu số bé hơn 0 là số âm. Nếu số lớn hơn 0 là số dương. Nếu số bằng 0 là số không âm và không dương. Code mẫu 1: function laSoNguyenAm(value){ return (Number.isInteger(value) && value < 0);} console.log(laSoNguyenAm(-1)); // trueconsole.log(laSoNguyenAm(-1.2)); // falseconsole.log(laSoNguyenAm(3)); // falseconsole.log(laSoNguyenAm(0)); // false Code mẫu 2: let laSoNguyenAm = (value) => { return (typeof value == 'number' && value < 0 && value % 1 == 0);}; console.log(laSoNguyenAm(-1)); // trueconsole.log(laSoNguyenAm(-1.2)); // falseconsole.log(laSoNguyenAm(3)); // falseconsole.log(laSoNguyenAm(0)); // false

Bài tập C++: In số PI tính được với sai số cho trước

Bài tập C++: In số PI tính được với sai số cho trước. Lập trình tính số PI với sai số eps cho trước nhập từ bàn phím. Biết rằng số PI tính theo công thức: PI = 4 – 4/3 + 4/5 – 4/7 +… tính tổng các số hạng có giá trị không nhỏ hơn eps. In ra số PI tính được và số PI của Turbo C++ với 10 chữ số thập phân để so sánh. Code mẫu: #include<stdio.h>#include<conio.h>#include<math.h>;//chua hang so pi la M_PIvoid main(){float pi,t,n,eps,dau;clrscr();printf("Nhap sai so eps=");scanf("%f",&eps);pi=0;t=4;n=dau=1;do{pi+=dau*t; n=n+2;dau=-dau; t=4/n;}while (t>=eps);printf("\nSo PI tinh duoc voi sai so %12.10f, PI=%12.10f\n",eps,pi);printf("\nSo PI cua Turbo C++, PI=%12.10f\n",M_PI);getch();}

Bài tập C++: Tính số năm cần gửi tiết kiệm

Bài tập C++: Tính số năm cần gửi tiết kiệm. Một người cần có một số tiền T, tích lũy bằng cách gửi tiết kiệm số tiền ban đầu là S với lãi suất có kỳ hạn theo năm là P% theo phương thức lũy tiến (lãi của mỗi năm được cộng vào với tiền gốc). Hãy nhập vào các số thực T, S, P và xác định số năm cần gửi tiết kiệm. Code mẫu: #include <stdio.h>#include <conio.h>void main(){ float s,t,p; int n;clrscr();printf("Nhap so tien ban dau : "); scanf("%f",&s);printf("Nhap so tien can co : "); scanf("%f",&t);printf("Nhap lai suat %% nam : "); scanf("%f",&p);for (p=0.01*p,n=0;s<t;s+=s*p,n++);printf("So nam can gui tiet kiem = %d\n",n);printf("Sau %d nam gui tiet kiem, so tien co la : %4.2f",n,s);getch();}

Bài tập C++: Kiểm tra 3 số có phải cạnh tam giác không, nếu có là loại tam giác nào, tính chu vi, diện tích

Bài tập C++: Kiểm tra 3 số có phải cạnh tam giác không, nếu có là loại tam giác nào, tính chu vi, diện tích. Nhập 3 số thực a, b, c và kiểm tra 3 số đó có phải là 3 cạnh của 1 tam giác không? Nếu là 3 cạnh tam giác thì cho biết là tam giác nào trong các loại tam giác sau: đều, vuông cân, vuông, cân, thường và tính chu vi, diện tích của tam giác đó. In kết quả ra màn hình. Code mẫu: #include<stdio.h>#include<conio.h>#include<math.h>void main(){float a,b,c,p,s;int deu,vuong,can;clrscr();printf("Nhap cac so thuc a, b, c : "); scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);if (a+b>c&&a+c>b&&b+c>a){printf("La ba canh mot tam giac ");deu=(a==b)&&(b==c);vuong=(a*a+b*b==c*c)||(a*a+c*c==b*b)||(b*b+c*c==a*a);can=(a==b)||(a==c)||(b==c);if(deu)printf(" deu\n");else if(vuong&&can)printf(" vuong can\n"); else if(vuong)printf(" vuong\n"); else if(can)printf(" can\n");

Bài tập C++: Giải phương trình bậc hai

Bài tập C++: Giải phương trình bậc hai. Lập trình giải phương trình ax2 + bx + c = 0, các hệ số thực a, b, c nhập từ bàn phím. Code mẫu: #include<stdio.h>#include<conio.h>#include<math.h>void main(){float a,b,c,d;clrscr();printf("Nhap cac he so a, b, c : "); scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);if (a){d=b*b-4*a*c;if (d<0) printf("Vo nghiem !");if (d==0) printf("Nghiem kep x=%4.2f",-0.5*b/a);if (d>0){printf("Hai nghiem phan biet :\n");printf("x1=%4.2f",0.5*(-b-sqrt(d))/a);printf(" x2=%4.2f",0.5*(-b+sqrt(d))/a);}}else if (b) printf("Mot nghiem x=%4.2f",-c/b);else if (c) printf("Vo nghiem !");else printf("Vo so nghiem !");getch();}

Bài tập C++: In cách đọc số

Bài tập C++: In cách đọc số. In ra màn hình cách đọc một số nguyên dương nhỏ hơn 1000000. Ví dụ số 726503 đọc là: bảy mươi hai vạn sáu ngàn năm trăm linh ba. Code mẫu: #include<iostream.h>#include<conio.h>void main(){ char doc[9][5]={"mot","hai","ba","bon","nam","sau","bay","tam","chin"}; int van,ngan,tram,chuc,donvi,chv,dv; long so; clrscr(); cout<<"Nhap so nguyen duong <1000000 can doc = ";cin>>so; cout<<"Cach doc so "<<so<<" la:\n"; van=so/10000; ngan=so/1000%10; tram=so/100%10; chuc=so/10%10; donvi=so%10; if(van){chv=van/10; dv=van%10; if(chv==1)cout<<"muoi "; else if(chv>1)cout<<doc[chv-1]<<" muoi "; if(dv)cout<<doc[dv-1]; cout<<" van ";}if((ngan==0)&&van)cout<<" khong ngan ";else if(ngan)cout<<doc[ngan-1

Bài tập C++: Đổi số sang số La Mã

Bài tập C++: Đổi số sang số La Mã . Hãy lập trình nhập 1 số nguyên dương nhỏ hơn 1000 và đổi sang số La mã tương ứng, in kết quả ra màn hình. Code mẫu: #include<conio.h>#include<iostream.h>void main(){int n,dv,ch,tr;clrscr();cout<<"Nhap so nguyen duong <1000 :\n"; cin>>n;cout<<"So "<<n<<" doi sang so La ma la :\n";tr=n/100;n=n%100; ch=n/10;dv=n%10;switch (tr){case 1:cout<<"C";break;case 2:cout<<"CC";break;case 3:cout<<"CCC";break;case 4:cout<<"CD";break;case 5:cout<<"D";break;case 6:cout<<"DC";break;case 7:cout<<"DCC";break;case 8:cout<<"DCCC";break;case 9:cout<<"CM";}switch (ch){case 1:cout<<"X";break;case 2:cout<<"XX";break;case 3:cout<<"XXX";break;case 4:cout<<"XL";break;case 5:cout<<"L";b

Bài tập C++: Nhập số tiền, in số tờ, mệnh giá

Bài tập C++: Nhập số tiền, in số tờ, mệnh giá. Một người cần rút một số tiền T từ ngân hàng và muốn tổng số tờ ít nhất. Cho biết có các loại tiền mệnh giá 100, 20, 5 và 1. Nhập từ bàn phím số tiền T và in ra số tờ mỗi loại mệnh giá và tổng số tờ nhận được. Code mẫu: #include <stdio.h>#include <conio.h>void main(){int t,t100,t20,t5; clrscr(); printf("Nhap so tien t=");scanf("%d",&t); t100=t/100;t-=100*t100; t20=t/20;t-=20*t20; t5=t/5;t-=5*t5; printf("So to cac loai menh gia la :\n"); printf("Loai 100 : %d to\n",t100); printf("Loai 20 : %d to\n",t20);printf("Loai 5 : %d to\n",t5);printf("Loai 1 : %d to\n",t);printf("Tong so to cac loai la : %d\n",t+t5+t20+t100); getch();}

Bài tập C++: Mô phỏng phép nhân tay

Bài tập C++: Mô phỏng phép nhân tay. Lập trình in ra màn hình mô phỏng phép nhân tay 2 số nguyên dương có 3 chữ số nhập từ bàn phím. Ví dụ với 2 số nhập vào là 763 và 589. Code mẫu: #include<stdio.h>#include<conio.h>void main(){int a,b;char dv,chuc,tram;clrscr();printf("Nhap so bi nhan co 3 chu so a="); scanf("%d",&a);printf("Nhap so nhan co 3 chu so b="); scanf("%d",&b);dv=b%10; chuc=b%100/10; tram=b/100;printf("\nMo phong phep nhan tay\n\n");printf("%20d\n",a);printf("%15c%5d\n",'x',b);printf("%20s\n","-------");printf("%20d\n",a*dv);printf("%19d\n",a*chuc);printf("%18d\n",a*tram);printf("%20s\n","-------");printf("%20ld\n",long(a)*b);getch();}

Lập trình C++ là gì

Lập trình C++ là một loại ngôn ngữ lập trình bậc trung. Đây là ngôn ngữ lập trình đa năng được tạo ra bởi Bjarne Stroustrup như một phần mở rộng của ngôn ngữ lập trình C, hoặc “C với các lớp Class”, Ngôn ngữ đã được mở rộng đáng kể theo thời gian và C ++ hiện đại có các tính năng: lập trình tổng quát, lập trình hướng đối tượng. Cài đặt môi trường lập trình C/C++/C++ với Dev C++ Hướng dẫn cách Cài đặt môi trường lập trình C/C++/C++ với Dev C++. Dev C++ là một IDE (môi trường phát triển tích hợp) miễn phí cung cấp một phần mềm soạn thảo cũng như tạo môi trường lập trình C/C++ và C++, và bạn sẽ học được cách cài đặt cũng như cách sử dụng nó để biên dịch và chạy chương trình C/C++ sau bài học này. Link tải phần mềm Dev C++ Tại đây hoặc xem thêm công cụ lập trình IDE lập trình để down về máy. Tìm hiểu Sự khác biệt giữa C, C++ và C# Khi nghe nói đến C, C++ và C#, chắc hẳn trong số chúng ta có không ít người đều cho rằng, chúng chỉ là một loại ngôn ngữ với các tên gọi khác nhau, và phân vân

Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript là gì

Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript là gì?. Có thể nói trong những năm gần đây thì ngôn ngữ Javascript đã trở nên rất thông dụng. Có rất nhiều framework ra đời được viết bằng ngôn ngữ lập trình Javascript, từ frontend cho tới backend thì ở đâu cũng có mặt nó. Vì một số bạn không hiểu rõ về Javascript nên trong bài này mình sẽ tóm tắt khái niệm một cách tông quát nhất, qua đó sẽ giúp bạn hiểu công dụng thực sự của Javascript. Tìm hiểu Javascript là gì? Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa vào đối tượng phát triển có sẵn hoặc tự định nghĩa. Javascript được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng Website. Javascript được hỗ trợ hầu như trên tất cả các trình duyệt như Firefox, Chrome, … trên máy tính lẫn điện thoại Sử dụng các Javascript Framework là gì? Javascript Framework là một bộ thư viện được xây dựng dựa vào ngôn ngữ lập trình Javascript. Mỗi framework thường được tạo ra để phục vụ cho một lĩnh vực nào đó. Ví dụ với Angular và React thì chuyên xử lý frontend, NodeJS thì

Lập trình python - Tổng hợp bài tập Python kinh điển phần 1

Lập trình python – Tổng hợp bài tập Python kinh điển phần 1. Bài này cung cấp cho bạn danh sách các dạng bài tập khác nhau để bạn thực hành khi học lập trình Python . Các code mẫu của bài tập Python có lời giải được viết trên Python 3. Dãy số Fibonacci trong lập trình Python Bài 01: Viết một chương trình Python in ra dãy số Fibonacci Gợi ý: Sử dụng đệ quy; Không sử dụng đệ quy. Code mẫu: In dãy số Fibonacci trong Python không sử dụng đệ quy. """ * Tính số fibonacci thứ n * * @param n: chỉ số của số fibonacci tính từ 0 * vd: F0 = 0, F1 = 1, F2 = 1, F3 = 2 * @return số fibonacci thứ n """def fibonacci(n): f0 = 0; f1 = 1; fn = 1; if (n < 0): return -1; elif (n == 0 or n == 1): return n; else: for i in range(2, n): f0 = f1; f1 = fn; fn = f0 + f1; return fn; print("10 số đầu tiên của dãy số Fibonacci: ");sb = "";for i in range(0, 10): sb = sb +