Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn lập trình HTML

Bài tập Javascript: Giải phương trình bậc 1

Bài tập Javascript: Giải phương trình bậc 1. Trước tiên chúng ta sẽ tạo một hàm để giải loại phương trình này. Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0 với a # 0, nghiệm của hàm này là x = -b/a. Như vậy chúng ta sẽ tạo một hàm có hai tham số truyền vào là a và b. Code mẫu: function giai_pt_bac_nhat(a, b){ if (a == 0 && b == 0){ alert('Phương trình vô số nghiệm'); } else if (a != 0 && b == 0){ alert('Phương trình có nghiệm x = 0'); } else if (a == 0 && b != 0){ alert("Phương trình vô nghiệm"); } else { alert('Phương trình có nghiệm x = ' + (-b/a)); }}

Bài tập Javascript: Tính tổng hai số

Bài tập Javascript: Tính tổng hai số. Cho hai biến a và b, hãy viết chương trình tính tổng hai số a và b rồi in lên trình duyệt. Code mẫu: let a = 20;let b = 30; // Tính tổnglet tong = a + b; document.write("Tổng hai số là: " + tong); Luyện tập thêm: Cho hai ô input textbox và 1 input button. Hãy viết chương trình khi click vào button thì tính tổng hai số ở hai ô input. Code mẫu: function sum(){ let a = Number(document.getElementById("num1").value); let b = Number(document.getElementById("num2").value); let sum = parseInt(a) + b; document.getElementById('result').innerHTML = sum;}

Bài tập Javascript: Kiểm tra số nguyên dương

Bài tập Javascript: Kiểm tra số nguyên dương. Theo lý thuyết thì số nguyên dương là tập hợp những số chia hết cho 1 và lớn hơn 0. Tức là dãy số 1, 2, 3 ,4 ,5 ,6 … chính là các số nguyên dương. Bài này mình sẽ hướng dẫn bằng hai cách khác nhau. Cách thứ nhất là kết hợp giữa hàm isInteger và một kỹ thuật cơ bản. Cách thứ hai là sử dụng toán tử chia lấy dư. Code mẫu 1: function laSoNguyenDuong(value){ return (Number.isInteger(value) && value > 0);} console.log(laSoNguyenDuong(1)); // trueconsole.log(laSoNguyenDuong(1.2)); // falseconsole.log(laSoNguyenDuong(3)); // trueconsole.log(laSoNguyenDuong(0)); // false Code mẫu 2: Bạn có thể chuyển hàm trên thành arrow function như sau: let laSoNguyenDuong = (value) => { return (Number.isInteger(value) && value > 0);};

Bài tập Javascript: Cách kiểm tra số nguyên âm

Bài tập Javascript: Cách kiểm tra số nguyên âm. Để kiểm tra một số là dương hay âm thì ta có cách giải như sau: Nếu số bé hơn 0 là số âm. Nếu số lớn hơn 0 là số dương. Nếu số bằng 0 là số không âm và không dương. Code mẫu 1: function laSoNguyenAm(value){ return (Number.isInteger(value) && value < 0);} console.log(laSoNguyenAm(-1)); // trueconsole.log(laSoNguyenAm(-1.2)); // falseconsole.log(laSoNguyenAm(3)); // falseconsole.log(laSoNguyenAm(0)); // false Code mẫu 2: let laSoNguyenAm = (value) => { return (typeof value == 'number' && value < 0 && value % 1 == 0);}; console.log(laSoNguyenAm(-1)); // trueconsole.log(laSoNguyenAm(-1.2)); // falseconsole.log(laSoNguyenAm(3)); // falseconsole.log(laSoNguyenAm(0)); // false