Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn giai thừa

Lập trình python - Viết một chương trình tính giai thừa của một số nguyên dương n

Lập trình python – Viết một chương trình tính giai thừa của một số nguyên dương n. Với n được nhập từ bàn phím. Ví dụ, n = 8 thì kết quả đầu ra phải là 1 2 3 4 5 6 7*8 = 40320. Lập trình python dễ nhất. Gợi ý tính giai thừa của một số Sử dụng đệ quy hoặc vòng lặp để tính giai thừa. Code mẫu sử dụng đệ quy n = int(input("Nhập số cần tính giai thừa: ")) def giaiThua(n): if n == 0: return 1 return n * giaiThua(n - 1) print (giaiThua(n)) Kết quả Nhập số cần tính giai thừa: 840320