Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn giải thuật Euclid

Lập trình python - Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất (USCLN)

Lập trình python – Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất (USCLN) và bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) của hai số nguyên dương a và b nhập từ bàn phím. Giải bài tập lập trình python hay nhất. Gợi ý Sử dụng giải thuật Euclid. Code mẫu """ * Tìm ước số chung lớn nhất (USCLN) * * @param a: số nguyên dương * @param b: số nguyên dương * @return USCLN của a và b"""def uscln(a, b): if (b == 0): return a; return uscln(b, a % b); """ * Tìm bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) * * @param a: số nguyên dương * @param b: số nguyên dương * @return BSCNN của a và b"""def bscnn(a, b): return int((a * b) / uscln(a, b)); a = int(input("Nhập số nguyên dương a = "));b = int(input("Nhập số nguyên dương b = "));#tính USCLN của a và bprint("Ước số chung lớn nhất của", a, "và", b, "là:", uscln(a, b));#tính BSCNN của a và bprint("Bội số chung nhỏ nhất của", a, "và", b, &