Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn giải phương trình bậc hai

Lập trình python - Cách viết chương trình giải phương trình bậc 2

Lập trình python – Viết chương trình giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0. Giải bài tập lập trình python hay nhất 2022 Code mẫu import math """# Giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0# @param a: hệ số bậc 2# @param b: hệ số bậc 1# @param c: số hạng tự do"""def giaiPTBac2(a, b, c): # kiểm tra các hệ số if (a == 0): if (b == 0): print ("Phương trình vô nghiệm!"); else: print ("Phương trình có một nghiệm: x = ", + (-c / b)); return; # tính delta delta = b * b - 4 * a * c; # tính nghiệm if (delta > 0): x1 = (float)((-b + math.sqrt(delta)) / (2 * a)); x2 = (float)((-b - math.sqrt(delta)) / (2 * a)); print ("Phương trình có 2 nghiệm là: x1 = ", x1, " và x2 = ", x2); elif (delta == 0): x1 = (-b / (2 * a)); print("Phương trình có nghiệm kép: x1 = x2 = ", x1); else: print("Phương trình vô ng