Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn giải bài tập python

Lập trình python - Viết chương trình chấp nhận một chuỗi số, phân tách bằng dấu phẩy

Lập trình python – Viết chương trình chấp nhận một chuỗi số, phân tách bằng dấu phẩy từ giao diện điều khiển, tạo ra một danh sách và một tuple chứa mọi số. Giải bài tập lập trình python hay nhất. Ví dụ Đầu vào được cung cấp là 34, 67, 55, 33, 12, 98 thì đầu ra là:['34', '67', '55', '33', '12', '98']('34', '67', '55', '33', '12', '98') Gợi ý Viết lệnh yêu cầu nhập vào các giá trị sau đó dùng quy tắc chuyển đổi kiểu dữ liệu để hoàn tất. Code mẫu values=input("Nhập vào các giá trị: ")l=values.split(",")t=tuple(l)print (l)print (t) Kết quả Nhập vào các giá trị: 34, 67, 55, 33, 12, 98['34', ' 67', ' 55', ' 33', ' 12', ' 98']('34', ' 67', ' 55', ' 33', ' 12', ' 98')

Lập trình python - Viết chương trình liệt kê các số Fibonacci nhỏ hơn n là số nguyên tố

Lập trình python – Viết chương trình liệt kê các số Fibonacci nhỏ hơn n là số nguyên tố trong Python. N là số nguyên dương được nhập từ bàn phím. Code mẫu import math """ * Tính số fibonacci thứ n * * @param n: chỉ số của số fibonacci tính từ 0 * vd: F0 = 0, F1 = 1, F2 = 1, F3 = 2 * @return số fibonacci thứ n"""def fibonacci(n): if (n < 0): return -1; elif (n == 0 or n == 1): return n; else: return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2); """ * check so nguyen to * * @author * @param n: so nguyen duong * @return true la so nguyen so, * false khong la so nguyen to"""def isPrimeNumber(n): # so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to if (n < 2): return False; # check so nguyen to khi n >= 2 squareRoot = int(math.sqrt(n)); for i in range(2, squareRoot + 1): if (n % i == 0): return False; return True; """ * Chươn

Lập trình python - Viết chương trình tính tổng của các chữ số của môt số nguyên n

Lập trình python – Viết chương trình tính tổng của các chữ số của môt số nguyên n trong Python. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím. Với n = 1234, tổng các chữ số: 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Giải bài tập lập trình python hay nhất. Code mẫu """" * Tính tổng của các chữ số của một số nguyên dương n * * @param n: số nguyên dương * @return"""def totalDigitsOfNumber(n): total = 0; while (n > 0): total = total + n % 10; n = int(n / 10); return total; n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));print("Tổng các chữ số của", n , "là", totalDigitsOfNumber(n)); Kết quả Nhập số nguyên dương n = 1234Tổng các chữ số của 1234 là 10

Lập trình python - Viết chương trình phân tích số nguyên n thành các thừa số nguyên tố

Lập trình python – Viết chương trình phân tích số nguyên n thành các thừa số nguyên tố. Giải bài tập lập trình python hay nhất. Code mẫu """ * Phân tích số nguyên thành tích các thừa số nguyên tố * * @param positiveInt * @return"""def phanTichSoNguyen(n): i = 2; listNumbers = []; # phân tích while (n > 1): if (n % i == 0): n = int(n / i); listNumbers.append(i); else: i = i + 1; # nếu listNumbers trống thì add n vào listNumbers if (len(listNumbers) == 0): listNumbers.append(n); return listNumbers; n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));# phân tích số nguyên dương nlistNumbers = phanTichSoNguyen(n);size = len(listNumbers);sb = "";for i in range(0, size - 1): sb = sb + str(listNumbers[i]) + " x ";sb = sb + str(listNumbers[size-1]);# in kết quả ra màn hìnhprint("Kết quả:", n, "=", sb); Kết quả Nhập số nguyên dương n = 100Kết

Lập trình python - Viết chương trình liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số

Lập trình python – Viết chương trình liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số. Giải bài tập lập trình python hay nhất. Code mẫu import math """ * check so nguyen to * * @param n: so nguyen duong * @return true la so nguyen so, * false khong la so nguyen to"""def isPrimeNumber(n): # so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to if (n < 2): return False; # check so nguyen to khi n >= 2 squareRoot = int(math.sqrt(n)); for i in range(2, squareRoot + 1): if (n % i == 0): return False; return True; print ("Liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số:");dem = 0;for i in range(10001, 99999): if (isPrimeNumber(i)): print(i); dem = dem + 1;print("Tổng các số nguyên tố có 5 chữ số là:", dem); Kết quả Liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số:100071000910037...999719998999991Tổng các số nguyên tố có 5 chữ số là: 8363

Lập trình python - Viết chương trình liệt kê n số nguyên tố đầu tiên trong Python

Lập trình python – Viết chương trình liệt kê n số nguyên tố đầu tiên trong Python. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím. Code mẫu import math """ * check so nguyen to * * @param n: so nguyen duong * @return true la so nguyen so, * false khong la so nguyen to"""def isPrimeNumber(n): # so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to if (n < 2): return False; # check so nguyen to khi n >= 2 squareRoot = int(math.sqrt(n)); for i in range(2, squareRoot + 1): if (n % i == 0): return False; return True; n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));print (n, "Số nguyên tố đầu tiên là:");dem = 0; # đếm số số nguyên tối = 2; # tìm số nguyên tố bắt dầu từ số 2sb = "";while (dem < n): if (isPrimeNumber(i)): sb = sb + str(i) + " "; dem = dem + 1; i = i + 1;print(sb); Kết quả Nhập số nguyên dương n = 1010 Số nguyên tố đầu tiên là:2 3 5 7 11 13 17

Lập trình python - Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n

Lập trình python – Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím. Code mẫu import math """ * check so nguyen to * * @param n: so nguyen duong * @return true la so nguyen so, * false khong la so nguyen to"""def isPrimeNumber(n): # so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to if (n < 2): return False; # check so nguyen to khi n >= 2 squareRoot = int(math.sqrt(n)); for i in range(2, squareRoot + 1): if (n % i == 0): return False; return True; n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));print ("Tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn", n, "là:");sb = "";if (n >= 2): sb = sb + "2" + " ";for i in range (3, n+1): if (isPrimeNumber(i)): sb = sb + str(i) + " "; i = i + 2;print(sb); Kết quả Nhập số nguyên dương n = 100Tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 100 là:2 3 5 7 11 13 17

Lập trình python - Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất (USCLN)

Lập trình python – Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất (USCLN) và bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) của hai số nguyên dương a và b nhập từ bàn phím. Giải bài tập lập trình python hay nhất. Gợi ý Sử dụng giải thuật Euclid. Code mẫu """ * Tìm ước số chung lớn nhất (USCLN) * * @param a: số nguyên dương * @param b: số nguyên dương * @return USCLN của a và b"""def uscln(a, b): if (b == 0): return a; return uscln(b, a % b); """ * Tìm bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) * * @param a: số nguyên dương * @param b: số nguyên dương * @return BSCNN của a và b"""def bscnn(a, b): return int((a * b) / uscln(a, b)); a = int(input("Nhập số nguyên dương a = "));b = int(input("Nhập số nguyên dương b = "));#tính USCLN của a và bprint("Ước số chung lớn nhất của", a, "và", b, "là:", uscln(a, b));#tính BSCNN của a và bprint("Bội số chung nhỏ nhất của", a, "và", b, &

Lập trình python - Cách viết chương trình giải phương trình bậc 2

Lập trình python – Viết chương trình giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0. Giải bài tập lập trình python hay nhất 2022 Code mẫu import math """# Giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0# @param a: hệ số bậc 2# @param b: hệ số bậc 1# @param c: số hạng tự do"""def giaiPTBac2(a, b, c): # kiểm tra các hệ số if (a == 0): if (b == 0): print ("Phương trình vô nghiệm!"); else: print ("Phương trình có một nghiệm: x = ", + (-c / b)); return; # tính delta delta = b * b - 4 * a * c; # tính nghiệm if (delta > 0): x1 = (float)((-b + math.sqrt(delta)) / (2 * a)); x2 = (float)((-b - math.sqrt(delta)) / (2 * a)); print ("Phương trình có 2 nghiệm là: x1 = ", x1, " và x2 = ", x2); elif (delta == 0): x1 = (-b / (2 * a)); print("Phương trình có nghiệm kép: x1 = x2 = ", x1); else: print("Phương trình vô ng

Lập trình python - Cách viết chương trình để tạo ra một dictionary

Lập trình python – Hãy viết chương trình để tạo ra một dictionary chứa (i, i*i), trong đó i là số nguyên từ 1 đến n (bao gồm cả 1 và n), n được nhập từ bàn phím. Sau đó in ra dictionary này ra màn hình. V í dụ Giả sử số n là 8 thì đầu ra sẽ là: {1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25, 6: 36, 7: 49, 8: 64}. Gợi ý Sử dụng vòng lặp for để lặp i từ 1 đến n. Code mẫu n = int(input("Nhập số nguyên dương n = ")) d = dict()for i in range(1, n + 1): d[i] = i * i print (d) Kết quả Nhập số nguyên dương n = 8{1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25, 6: 36, 7: 49, 8: 64}

Lập trình python - Viết một chương trình tính giai thừa của một số nguyên dương n

Lập trình python – Viết một chương trình tính giai thừa của một số nguyên dương n. Với n được nhập từ bàn phím. Ví dụ, n = 8 thì kết quả đầu ra phải là 1 2 3 4 5 6 7*8 = 40320. Lập trình python dễ nhất. Gợi ý tính giai thừa của một số Sử dụng đệ quy hoặc vòng lặp để tính giai thừa. Code mẫu sử dụng đệ quy n = int(input("Nhập số cần tính giai thừa: ")) def giaiThua(n): if n == 0: return 1 return n * giaiThua(n - 1) print (giaiThua(n)) Kết quả Nhập số cần tính giai thừa: 840320

Lập trình python - Viết chương trình tìm tất cả các số chia hết cho 7 nhưng không phải bội số của 5

Lập trình python – Viết chương trình tìm tất cả các số chia hết cho 7 nhưng không phải bội số của 5. Nằm trong đoạn 10 và 200 (tính cả 10 và 200). Các số thu được sẽ được in thành chuỗi trên một dòng, cách nhau bằng dấu phẩy. Gợi ý Sử dụng range(#begin, #end) Code mẫu arr = []for i in range(10, 201): if (i % 7 == 0) and (i % 5 != 0): arr.append(str(i))print (', '.join(arr)) Kết quả 14, 21, 28, 42, 49, 56, 63, 77, 84, 91, 98, 112, 119, 126, 133, 147, 154, 161, 168, 182, 189, 196

Lập trình python - Chuyển đổi số nguyên N sang hệ cơ số B (2 <= B <= 32) bất kỳ

Lập trình python – Chuyển đổi số nguyên N sang hệ cơ số B (2 <= B <= 32) bất kỳ. Chuyển đối hệ cơ số 10 sang hệ cơ số B Code mẫu chương trình chuyển đổi số nguyên N sang hệ cơ số B def convert_number(n, b): if (n < 0 or b < 2 or b > 16): return ""; sb = ""; m = 0; remainder = n; while (remainder > 0): if (b > 10): m = remainder % b; if (m >= 10): sb = sb + str(chr(55 + m)); else: sb = sb + str(m); else: sb = sb + str(remainder % b); remainder = int(remainder / b); return "".join(reversed(sb)); # đảo ngược chuỗi sb n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));print("Hệ cơ số 2 của số nguyên ", n, "là:", convert_number(n, 2))print("Hệ cơ số 16 của số nguyên ", n, "là:", convert_number(n, 16)) Kết quả Nhập số nguyên dương n = 15Hệ cơ số 2 của số nguyên 15 là: 1111

Lập trình python - Cách giải phương trình bậc hai một ẩn bằng Python (ax^2 + bx + c = 0)

Lập trình python – Cách giải phương trình bậc hai một ẩn bằng Python (ax^2 + bx + c = 0). Để giải phương trình bậc hai  ax^2 + bx + c = 0  thì ta phải tính chỉ số Delta, dựa vào kết quả này mà ta xác định được nghiệm. Code mẫu giải phương trình bậc hai import math print("Chương trình giải phương trình bậc hai") # Nhập số a và kiểm tra điều kiện khác 0print("Nhập vào số a: ")a = int(input()) print("Nhập vào số b: ")b = int(input()) while True: if a == 0 and b == 0: print("Một trong hai số a và b phải khác 0: ") print("Nhập lại số a: ") a = int(input()) print("Nhập lại số b: ") b = int(input()) else: break # Nhập số cprint("Nhập vào số c: ")c = int(input()) # Tính Deltadelta = b**2 - 4 * a * c # Nghiệmif delta < 0: print("Phương trình vô nghiệm")elif delta == 0: print("Phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = ", -(b / (2 * a)) )else: print(&qu

Lập trình python - Cách tính giai thừa của một số bằng cách không sử dụng đệ quy và có sử dụng đệ quy

Cách tính giai thừa của một số bằng cách không sử dụng đệ quy và có sử dụng đệ quy. Đệ quy là gì? Đệ quy xảy ra khi một sự vật được định nghĩa theo chính nó hoặc thuộc loại của nó. Đệ quy được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ngôn ngữ học đến logic. Ứng dụng phổ biến nhất của đệ quy là trong toán học và khoa học máy tính, trong đó một hàm được định nghĩa được áp dụng theo định nghĩa riêng của nó. Gợi ý code python không sử dụng đệ quy và có sử dụng đệ quy def tinhgiaithua(n): giai_thua = 1; if (n == 0 or n == 1): return giai_thua; else: for i in range(2, n + 1): giai_thua = giai_thua * i; return giai_thua; n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));print("Giai thừa của", n, "là", tinhgiaithua(n)); Kết quả Nhập số nguyên dương n = 10Giai thừa của 10 là 3628800

Lập trình python - Tổng hợp bài tập Python kinh điển phần 1

Lập trình python – Tổng hợp bài tập Python kinh điển phần 1. Bài này cung cấp cho bạn danh sách các dạng bài tập khác nhau để bạn thực hành khi học lập trình Python . Các code mẫu của bài tập Python có lời giải được viết trên Python 3. Dãy số Fibonacci trong lập trình Python Bài 01: Viết một chương trình Python in ra dãy số Fibonacci Gợi ý: Sử dụng đệ quy; Không sử dụng đệ quy. Code mẫu: In dãy số Fibonacci trong Python không sử dụng đệ quy. """ * Tính số fibonacci thứ n * * @param n: chỉ số của số fibonacci tính từ 0 * vd: F0 = 0, F1 = 1, F2 = 1, F3 = 2 * @return số fibonacci thứ n """def fibonacci(n): f0 = 0; f1 = 1; fn = 1; if (n < 0): return -1; elif (n == 0 or n == 1): return n; else: for i in range(2, n): f0 = f1; f1 = fn; fn = f0 + f1; return fn; print("10 số đầu tiên của dãy số Fibonacci: ");sb = "";for i in range(0, 10): sb = sb +