Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn dictionary

Lập trình python - Cách viết chương trình để tạo ra một dictionary

Lập trình python – Hãy viết chương trình để tạo ra một dictionary chứa (i, i*i), trong đó i là số nguyên từ 1 đến n (bao gồm cả 1 và n), n được nhập từ bàn phím. Sau đó in ra dictionary này ra màn hình. V í dụ Giả sử số n là 8 thì đầu ra sẽ là: {1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25, 6: 36, 7: 49, 8: 64}. Gợi ý Sử dụng vòng lặp for để lặp i từ 1 đến n. Code mẫu n = int(input("Nhập số nguyên dương n = ")) d = dict()for i in range(1, n + 1): d[i] = i * i print (d) Kết quả Nhập số nguyên dương n = 8{1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25, 6: 36, 7: 49, 8: 64}