Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Fibonacci

Lập trình python - Viết chương trình liệt kê các số Fibonacci nhỏ hơn n là số nguyên tố

Lập trình python – Viết chương trình liệt kê các số Fibonacci nhỏ hơn n là số nguyên tố trong Python. N là số nguyên dương được nhập từ bàn phím. Code mẫu import math """ * Tính số fibonacci thứ n * * @param n: chỉ số của số fibonacci tính từ 0 * vd: F0 = 0, F1 = 1, F2 = 1, F3 = 2 * @return số fibonacci thứ n"""def fibonacci(n): if (n < 0): return -1; elif (n == 0 or n == 1): return n; else: return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2); """ * check so nguyen to * * @author * @param n: so nguyen duong * @return true la so nguyen so, * false khong la so nguyen to"""def isPrimeNumber(n): # so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to if (n < 2): return False; # check so nguyen to khi n >= 2 squareRoot = int(math.sqrt(n)); for i in range(2, squareRoot + 1): if (n % i == 0): return False; return True; """ * Chươn