Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn đệ quy

Lập trình python - Viết một chương trình tính giai thừa của một số nguyên dương n

Lập trình python – Viết một chương trình tính giai thừa của một số nguyên dương n. Với n được nhập từ bàn phím. Ví dụ, n = 8 thì kết quả đầu ra phải là 1 2 3 4 5 6 7*8 = 40320. Lập trình python dễ nhất. Gợi ý tính giai thừa của một số Sử dụng đệ quy hoặc vòng lặp để tính giai thừa. Code mẫu sử dụng đệ quy n = int(input("Nhập số cần tính giai thừa: ")) def giaiThua(n): if n == 0: return 1 return n * giaiThua(n - 1) print (giaiThua(n)) Kết quả Nhập số cần tính giai thừa: 840320

Lập trình python - Cách tính giai thừa của một số bằng cách không sử dụng đệ quy và có sử dụng đệ quy

Cách tính giai thừa của một số bằng cách không sử dụng đệ quy và có sử dụng đệ quy. Đệ quy là gì? Đệ quy xảy ra khi một sự vật được định nghĩa theo chính nó hoặc thuộc loại của nó. Đệ quy được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ngôn ngữ học đến logic. Ứng dụng phổ biến nhất của đệ quy là trong toán học và khoa học máy tính, trong đó một hàm được định nghĩa được áp dụng theo định nghĩa riêng của nó. Gợi ý code python không sử dụng đệ quy và có sử dụng đệ quy def tinhgiaithua(n): giai_thua = 1; if (n == 0 or n == 1): return giai_thua; else: for i in range(2, n + 1): giai_thua = giai_thua * i; return giai_thua; n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));print("Giai thừa của", n, "là", tinhgiaithua(n)); Kết quả Nhập số nguyên dương n = 10Giai thừa của 10 là 3628800