Bài tập Javascript: Tính tổng hai số

Bài tập Javascript: Tính tổng hai số. Cho hai biến a và b, hãy viết chương trình tính tổng hai số a và b rồi in lên trình duyệt.

Code mẫu:

let a = 20;let b = 30; // Tính tổnglet tong = a + b; document.write("Tổng hai số là: " + tong);

Luyện tập thêm: Cho hai ô input textbox và 1 input button. Hãy viết chương trình khi click vào button thì tính tổng hai số ở hai ô input.

Code mẫu:

function sum(){    let a = Number(document.getElementById("num1").value);    let b = Number(document.getElementById("num2").value);     let sum = parseInt(a) + b;     document.getElementById('result').innerHTML = sum;}

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Google Dorks SQL Injection List - SQL Dorks 2017, 2018, 2019, 2020

Key phần mềm ExpressVPN 2020 – cập nhật liên tục

Tạo trang Web Phishing tự động bằng Zphisher