Bài tập Javascript: Giải phương trình bậc 1

Bài tập Javascript: Giải phương trình bậc 1. Trước tiên chúng ta sẽ tạo một hàm để giải loại phương trình này. Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0 với a # 0, nghiệm của hàm này là x = -b/a. Như vậy chúng ta sẽ tạo một hàm có hai tham số truyền vào là a và b.

Code mẫu:

function giai_pt_bac_nhat(a, b){  if (a == 0 && b == 0){    alert('Phương trình vô số nghiệm');  }  else if (a != 0 && b == 0){    alert('Phương trình có nghiệm x = 0');  }  else if (a == 0 && b != 0){    alert("Phương trình vô nghiệm");  }  else {    alert('Phương trình có nghiệm x = ' + (-b/a));  }}

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Google Dorks SQL Injection List - SQL Dorks 2017, 2018, 2019, 2020

Key phần mềm ExpressVPN 2020 – cập nhật liên tục

Tạo trang Web Phishing tự động bằng Zphisher