Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2022

Bài tập C++: In số PI tính được với sai số cho trước

Bài tập C++: In số PI tính được với sai số cho trước. Lập trình tính số PI với sai số eps cho trước nhập từ bàn phím. Biết rằng số PI tính theo công thức: PI = 4 – 4/3 + 4/5 – 4/7 +… tính tổng các số hạng có giá trị không nhỏ hơn eps. In ra số PI tính được và số PI của Turbo C++ với 10 chữ số thập phân để so sánh. Code mẫu: #include<stdio.h>#include<conio.h>#include<math.h>;//chua hang so pi la M_PIvoid main(){float pi,t,n,eps,dau;clrscr();printf("Nhap sai so eps=");scanf("%f",&eps);pi=0;t=4;n=dau=1;do{pi+=dau*t; n=n+2;dau=-dau; t=4/n;}while (t>=eps);printf("\nSo PI tinh duoc voi sai so %12.10f, PI=%12.10f\n",eps,pi);printf("\nSo PI cua Turbo C++, PI=%12.10f\n",M_PI);getch();}

Bài tập C++: Tính số năm cần gửi tiết kiệm

Bài tập C++: Tính số năm cần gửi tiết kiệm. Một người cần có một số tiền T, tích lũy bằng cách gửi tiết kiệm số tiền ban đầu là S với lãi suất có kỳ hạn theo năm là P% theo phương thức lũy tiến (lãi của mỗi năm được cộng vào với tiền gốc). Hãy nhập vào các số thực T, S, P và xác định số năm cần gửi tiết kiệm. Code mẫu: #include <stdio.h>#include <conio.h>void main(){ float s,t,p; int n;clrscr();printf("Nhap so tien ban dau : "); scanf("%f",&s);printf("Nhap so tien can co : "); scanf("%f",&t);printf("Nhap lai suat %% nam : "); scanf("%f",&p);for (p=0.01*p,n=0;s<t;s+=s*p,n++);printf("So nam can gui tiet kiem = %d\n",n);printf("Sau %d nam gui tiet kiem, so tien co la : %4.2f",n,s);getch();}

Bài tập C++: Kiểm tra 3 số có phải cạnh tam giác không, nếu có là loại tam giác nào, tính chu vi, diện tích

Bài tập C++: Kiểm tra 3 số có phải cạnh tam giác không, nếu có là loại tam giác nào, tính chu vi, diện tích. Nhập 3 số thực a, b, c và kiểm tra 3 số đó có phải là 3 cạnh của 1 tam giác không? Nếu là 3 cạnh tam giác thì cho biết là tam giác nào trong các loại tam giác sau: đều, vuông cân, vuông, cân, thường và tính chu vi, diện tích của tam giác đó. In kết quả ra màn hình. Code mẫu: #include<stdio.h>#include<conio.h>#include<math.h>void main(){float a,b,c,p,s;int deu,vuong,can;clrscr();printf("Nhap cac so thuc a, b, c : "); scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);if (a+b>c&&a+c>b&&b+c>a){printf("La ba canh mot tam giac ");deu=(a==b)&&(b==c);vuong=(a*a+b*b==c*c)||(a*a+c*c==b*b)||(b*b+c*c==a*a);can=(a==b)||(a==c)||(b==c);if(deu)printf(" deu\n");else if(vuong&&can)printf(" vuong can\n"); else if(vuong)printf(" vuong\n"); else if(can)printf(" can\n");

Bài tập C++: Giải phương trình bậc hai

Bài tập C++: Giải phương trình bậc hai. Lập trình giải phương trình ax2 + bx + c = 0, các hệ số thực a, b, c nhập từ bàn phím. Code mẫu: #include<stdio.h>#include<conio.h>#include<math.h>void main(){float a,b,c,d;clrscr();printf("Nhap cac he so a, b, c : "); scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);if (a){d=b*b-4*a*c;if (d<0) printf("Vo nghiem !");if (d==0) printf("Nghiem kep x=%4.2f",-0.5*b/a);if (d>0){printf("Hai nghiem phan biet :\n");printf("x1=%4.2f",0.5*(-b-sqrt(d))/a);printf(" x2=%4.2f",0.5*(-b+sqrt(d))/a);}}else if (b) printf("Mot nghiem x=%4.2f",-c/b);else if (c) printf("Vo nghiem !");else printf("Vo so nghiem !");getch();}

Bài tập C++: In cách đọc số

Bài tập C++: In cách đọc số. In ra màn hình cách đọc một số nguyên dương nhỏ hơn 1000000. Ví dụ số 726503 đọc là: bảy mươi hai vạn sáu ngàn năm trăm linh ba. Code mẫu: #include<iostream.h>#include<conio.h>void main(){ char doc[9][5]={"mot","hai","ba","bon","nam","sau","bay","tam","chin"}; int van,ngan,tram,chuc,donvi,chv,dv; long so; clrscr(); cout<<"Nhap so nguyen duong <1000000 can doc = ";cin>>so; cout<<"Cach doc so "<<so<<" la:\n"; van=so/10000; ngan=so/1000%10; tram=so/100%10; chuc=so/10%10; donvi=so%10; if(van){chv=van/10; dv=van%10; if(chv==1)cout<<"muoi "; else if(chv>1)cout<<doc[chv-1]<<" muoi "; if(dv)cout<<doc[dv-1]; cout<<" van ";}if((ngan==0)&&van)cout<<" khong ngan ";else if(ngan)cout<<doc[ngan-1

Bài tập C++: Đổi số sang số La Mã

Bài tập C++: Đổi số sang số La Mã . Hãy lập trình nhập 1 số nguyên dương nhỏ hơn 1000 và đổi sang số La mã tương ứng, in kết quả ra màn hình. Code mẫu: #include<conio.h>#include<iostream.h>void main(){int n,dv,ch,tr;clrscr();cout<<"Nhap so nguyen duong <1000 :\n"; cin>>n;cout<<"So "<<n<<" doi sang so La ma la :\n";tr=n/100;n=n%100; ch=n/10;dv=n%10;switch (tr){case 1:cout<<"C";break;case 2:cout<<"CC";break;case 3:cout<<"CCC";break;case 4:cout<<"CD";break;case 5:cout<<"D";break;case 6:cout<<"DC";break;case 7:cout<<"DCC";break;case 8:cout<<"DCCC";break;case 9:cout<<"CM";}switch (ch){case 1:cout<<"X";break;case 2:cout<<"XX";break;case 3:cout<<"XXX";break;case 4:cout<<"XL";break;case 5:cout<<"L";b

Bài tập C++: Nhập số tiền, in số tờ, mệnh giá

Bài tập C++: Nhập số tiền, in số tờ, mệnh giá. Một người cần rút một số tiền T từ ngân hàng và muốn tổng số tờ ít nhất. Cho biết có các loại tiền mệnh giá 100, 20, 5 và 1. Nhập từ bàn phím số tiền T và in ra số tờ mỗi loại mệnh giá và tổng số tờ nhận được. Code mẫu: #include <stdio.h>#include <conio.h>void main(){int t,t100,t20,t5; clrscr(); printf("Nhap so tien t=");scanf("%d",&t); t100=t/100;t-=100*t100; t20=t/20;t-=20*t20; t5=t/5;t-=5*t5; printf("So to cac loai menh gia la :\n"); printf("Loai 100 : %d to\n",t100); printf("Loai 20 : %d to\n",t20);printf("Loai 5 : %d to\n",t5);printf("Loai 1 : %d to\n",t);printf("Tong so to cac loai la : %d\n",t+t5+t20+t100); getch();}

Bài tập C++: Mô phỏng phép nhân tay

Bài tập C++: Mô phỏng phép nhân tay. Lập trình in ra màn hình mô phỏng phép nhân tay 2 số nguyên dương có 3 chữ số nhập từ bàn phím. Ví dụ với 2 số nhập vào là 763 và 589. Code mẫu: #include<stdio.h>#include<conio.h>void main(){int a,b;char dv,chuc,tram;clrscr();printf("Nhap so bi nhan co 3 chu so a="); scanf("%d",&a);printf("Nhap so nhan co 3 chu so b="); scanf("%d",&b);dv=b%10; chuc=b%100/10; tram=b/100;printf("\nMo phong phep nhan tay\n\n");printf("%20d\n",a);printf("%15c%5d\n",'x',b);printf("%20s\n","-------");printf("%20d\n",a*dv);printf("%19d\n",a*chuc);printf("%18d\n",a*tram);printf("%20s\n","-------");printf("%20ld\n",long(a)*b);getch();}

Lập trình C++ là gì

Lập trình C++ là một loại ngôn ngữ lập trình bậc trung. Đây là ngôn ngữ lập trình đa năng được tạo ra bởi Bjarne Stroustrup như một phần mở rộng của ngôn ngữ lập trình C, hoặc “C với các lớp Class”, Ngôn ngữ đã được mở rộng đáng kể theo thời gian và C ++ hiện đại có các tính năng: lập trình tổng quát, lập trình hướng đối tượng. Cài đặt môi trường lập trình C/C++/C++ với Dev C++ Hướng dẫn cách Cài đặt môi trường lập trình C/C++/C++ với Dev C++. Dev C++ là một IDE (môi trường phát triển tích hợp) miễn phí cung cấp một phần mềm soạn thảo cũng như tạo môi trường lập trình C/C++ và C++, và bạn sẽ học được cách cài đặt cũng như cách sử dụng nó để biên dịch và chạy chương trình C/C++ sau bài học này. Link tải phần mềm Dev C++ Tại đây hoặc xem thêm công cụ lập trình IDE lập trình để down về máy. Tìm hiểu Sự khác biệt giữa C, C++ và C# Khi nghe nói đến C, C++ và C#, chắc hẳn trong số chúng ta có không ít người đều cho rằng, chúng chỉ là một loại ngôn ngữ với các tên gọi khác nhau, và phân vân

Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript là gì

Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript là gì?. Có thể nói trong những năm gần đây thì ngôn ngữ Javascript đã trở nên rất thông dụng. Có rất nhiều framework ra đời được viết bằng ngôn ngữ lập trình Javascript, từ frontend cho tới backend thì ở đâu cũng có mặt nó. Vì một số bạn không hiểu rõ về Javascript nên trong bài này mình sẽ tóm tắt khái niệm một cách tông quát nhất, qua đó sẽ giúp bạn hiểu công dụng thực sự của Javascript. Tìm hiểu Javascript là gì? Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa vào đối tượng phát triển có sẵn hoặc tự định nghĩa. Javascript được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng Website. Javascript được hỗ trợ hầu như trên tất cả các trình duyệt như Firefox, Chrome, … trên máy tính lẫn điện thoại Sử dụng các Javascript Framework là gì? Javascript Framework là một bộ thư viện được xây dựng dựa vào ngôn ngữ lập trình Javascript. Mỗi framework thường được tạo ra để phục vụ cho một lĩnh vực nào đó. Ví dụ với Angular và React thì chuyên xử lý frontend, NodeJS thì

Lập trình python - Viết chương trình chấp nhận một chuỗi số, phân tách bằng dấu phẩy

Lập trình python – Viết chương trình chấp nhận một chuỗi số, phân tách bằng dấu phẩy từ giao diện điều khiển, tạo ra một danh sách và một tuple chứa mọi số. Giải bài tập lập trình python hay nhất. Ví dụ Đầu vào được cung cấp là 34, 67, 55, 33, 12, 98 thì đầu ra là:['34', '67', '55', '33', '12', '98']('34', '67', '55', '33', '12', '98') Gợi ý Viết lệnh yêu cầu nhập vào các giá trị sau đó dùng quy tắc chuyển đổi kiểu dữ liệu để hoàn tất. Code mẫu values=input("Nhập vào các giá trị: ")l=values.split(",")t=tuple(l)print (l)print (t) Kết quả Nhập vào các giá trị: 34, 67, 55, 33, 12, 98['34', ' 67', ' 55', ' 33', ' 12', ' 98']('34', ' 67', ' 55', ' 33', ' 12', ' 98')

Lập trình python - Viết chương trình liệt kê các số Fibonacci nhỏ hơn n là số nguyên tố

Lập trình python – Viết chương trình liệt kê các số Fibonacci nhỏ hơn n là số nguyên tố trong Python. N là số nguyên dương được nhập từ bàn phím. Code mẫu import math """ * Tính số fibonacci thứ n * * @param n: chỉ số của số fibonacci tính từ 0 * vd: F0 = 0, F1 = 1, F2 = 1, F3 = 2 * @return số fibonacci thứ n"""def fibonacci(n): if (n < 0): return -1; elif (n == 0 or n == 1): return n; else: return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2); """ * check so nguyen to * * @author * @param n: so nguyen duong * @return true la so nguyen so, * false khong la so nguyen to"""def isPrimeNumber(n): # so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to if (n < 2): return False; # check so nguyen to khi n >= 2 squareRoot = int(math.sqrt(n)); for i in range(2, squareRoot + 1): if (n % i == 0): return False; return True; """ * Chươn

Lập trình python - Viết chương trình kiểm tra một số n là số thuận nghịch

Lập trình python – Viết chương trình kiểm tra một số n là số thuận nghịch trong Python. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím. Code mẫu """ * Kiểm tra số thuận nghịch * * @param n: số nguyên dương * @return true là số thuận nghịch * false không là số thuận nghịch"""def isThuanNghich(n): str1 = str(n); # ep kieu so n thanh chuoi str2 = str1[::-1]; # dao nguoc chuoi str1 if (str1 == str2): return True; else: return False; n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));print("Tổng các chữ số của", n , "là", isThuanNghich(n));m = int(input("Nhập số nguyên dương m = "));print("Tổng các chữ số của", m , "là", isThuanNghich(m));print("Tổng các chữ số của", n , "là", isThuanNghich(n)); Kết quả Nhập số nguyên dương n = 123321Tổng các chữ số của 123321 là TrueNhập số nguyên dương m = 123451Tổng các chữ số của 123451 là False

Lập trình python - Viết chương trình tính tổng của các chữ số của môt số nguyên n

Lập trình python – Viết chương trình tính tổng của các chữ số của môt số nguyên n trong Python. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím. Với n = 1234, tổng các chữ số: 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Giải bài tập lập trình python hay nhất. Code mẫu """" * Tính tổng của các chữ số của một số nguyên dương n * * @param n: số nguyên dương * @return"""def totalDigitsOfNumber(n): total = 0; while (n > 0): total = total + n % 10; n = int(n / 10); return total; n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));print("Tổng các chữ số của", n , "là", totalDigitsOfNumber(n)); Kết quả Nhập số nguyên dương n = 1234Tổng các chữ số của 1234 là 10

Lập trình python - Viết chương trình phân tích số nguyên n thành các thừa số nguyên tố

Lập trình python – Viết chương trình phân tích số nguyên n thành các thừa số nguyên tố. Giải bài tập lập trình python hay nhất. Code mẫu """ * Phân tích số nguyên thành tích các thừa số nguyên tố * * @param positiveInt * @return"""def phanTichSoNguyen(n): i = 2; listNumbers = []; # phân tích while (n > 1): if (n % i == 0): n = int(n / i); listNumbers.append(i); else: i = i + 1; # nếu listNumbers trống thì add n vào listNumbers if (len(listNumbers) == 0): listNumbers.append(n); return listNumbers; n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));# phân tích số nguyên dương nlistNumbers = phanTichSoNguyen(n);size = len(listNumbers);sb = "";for i in range(0, size - 1): sb = sb + str(listNumbers[i]) + " x ";sb = sb + str(listNumbers[size-1]);# in kết quả ra màn hìnhprint("Kết quả:", n, "=", sb); Kết quả Nhập số nguyên dương n = 100Kết

Lập trình python - Viết chương trình liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số

Lập trình python – Viết chương trình liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số. Giải bài tập lập trình python hay nhất. Code mẫu import math """ * check so nguyen to * * @param n: so nguyen duong * @return true la so nguyen so, * false khong la so nguyen to"""def isPrimeNumber(n): # so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to if (n < 2): return False; # check so nguyen to khi n >= 2 squareRoot = int(math.sqrt(n)); for i in range(2, squareRoot + 1): if (n % i == 0): return False; return True; print ("Liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số:");dem = 0;for i in range(10001, 99999): if (isPrimeNumber(i)): print(i); dem = dem + 1;print("Tổng các số nguyên tố có 5 chữ số là:", dem); Kết quả Liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số:100071000910037...999719998999991Tổng các số nguyên tố có 5 chữ số là: 8363

Lập trình python - Viết chương trình liệt kê n số nguyên tố đầu tiên trong Python

Lập trình python – Viết chương trình liệt kê n số nguyên tố đầu tiên trong Python. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím. Code mẫu import math """ * check so nguyen to * * @param n: so nguyen duong * @return true la so nguyen so, * false khong la so nguyen to"""def isPrimeNumber(n): # so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to if (n < 2): return False; # check so nguyen to khi n >= 2 squareRoot = int(math.sqrt(n)); for i in range(2, squareRoot + 1): if (n % i == 0): return False; return True; n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));print (n, "Số nguyên tố đầu tiên là:");dem = 0; # đếm số số nguyên tối = 2; # tìm số nguyên tố bắt dầu từ số 2sb = "";while (dem < n): if (isPrimeNumber(i)): sb = sb + str(i) + " "; dem = dem + 1; i = i + 1;print(sb); Kết quả Nhập số nguyên dương n = 1010 Số nguyên tố đầu tiên là:2 3 5 7 11 13 17

Lập trình python - Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n

Lập trình python – Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím. Code mẫu import math """ * check so nguyen to * * @param n: so nguyen duong * @return true la so nguyen so, * false khong la so nguyen to"""def isPrimeNumber(n): # so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to if (n < 2): return False; # check so nguyen to khi n >= 2 squareRoot = int(math.sqrt(n)); for i in range(2, squareRoot + 1): if (n % i == 0): return False; return True; n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));print ("Tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn", n, "là:");sb = "";if (n >= 2): sb = sb + "2" + " ";for i in range (3, n+1): if (isPrimeNumber(i)): sb = sb + str(i) + " "; i = i + 2;print(sb); Kết quả Nhập số nguyên dương n = 100Tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 100 là:2 3 5 7 11 13 17

Lập trình python - Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất (USCLN)

Lập trình python – Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất (USCLN) và bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) của hai số nguyên dương a và b nhập từ bàn phím. Giải bài tập lập trình python hay nhất. Gợi ý Sử dụng giải thuật Euclid. Code mẫu """ * Tìm ước số chung lớn nhất (USCLN) * * @param a: số nguyên dương * @param b: số nguyên dương * @return USCLN của a và b"""def uscln(a, b): if (b == 0): return a; return uscln(b, a % b); """ * Tìm bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) * * @param a: số nguyên dương * @param b: số nguyên dương * @return BSCNN của a và b"""def bscnn(a, b): return int((a * b) / uscln(a, b)); a = int(input("Nhập số nguyên dương a = "));b = int(input("Nhập số nguyên dương b = "));#tính USCLN của a và bprint("Ước số chung lớn nhất của", a, "và", b, "là:", uscln(a, b));#tính BSCNN của a và bprint("Bội số chung nhỏ nhất của", a, "và", b, &

Lập trình python - Cách viết chương trình giải phương trình bậc 2

Lập trình python – Viết chương trình giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0. Giải bài tập lập trình python hay nhất 2022 Code mẫu import math """# Giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0# @param a: hệ số bậc 2# @param b: hệ số bậc 1# @param c: số hạng tự do"""def giaiPTBac2(a, b, c): # kiểm tra các hệ số if (a == 0): if (b == 0): print ("Phương trình vô nghiệm!"); else: print ("Phương trình có một nghiệm: x = ", + (-c / b)); return; # tính delta delta = b * b - 4 * a * c; # tính nghiệm if (delta > 0): x1 = (float)((-b + math.sqrt(delta)) / (2 * a)); x2 = (float)((-b - math.sqrt(delta)) / (2 * a)); print ("Phương trình có 2 nghiệm là: x1 = ", x1, " và x2 = ", x2); elif (delta == 0): x1 = (-b / (2 * a)); print("Phương trình có nghiệm kép: x1 = x2 = ", x1); else: print("Phương trình vô ng

Lập trình python - Cách viết chương trình để tạo ra một dictionary

Lập trình python – Hãy viết chương trình để tạo ra một dictionary chứa (i, i*i), trong đó i là số nguyên từ 1 đến n (bao gồm cả 1 và n), n được nhập từ bàn phím. Sau đó in ra dictionary này ra màn hình. V í dụ Giả sử số n là 8 thì đầu ra sẽ là: {1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25, 6: 36, 7: 49, 8: 64}. Gợi ý Sử dụng vòng lặp for để lặp i từ 1 đến n. Code mẫu n = int(input("Nhập số nguyên dương n = ")) d = dict()for i in range(1, n + 1): d[i] = i * i print (d) Kết quả Nhập số nguyên dương n = 8{1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25, 6: 36, 7: 49, 8: 64}

Lập trình python - Viết một chương trình tính giai thừa của một số nguyên dương n

Lập trình python – Viết một chương trình tính giai thừa của một số nguyên dương n. Với n được nhập từ bàn phím. Ví dụ, n = 8 thì kết quả đầu ra phải là 1 2 3 4 5 6 7*8 = 40320. Lập trình python dễ nhất. Gợi ý tính giai thừa của một số Sử dụng đệ quy hoặc vòng lặp để tính giai thừa. Code mẫu sử dụng đệ quy n = int(input("Nhập số cần tính giai thừa: ")) def giaiThua(n): if n == 0: return 1 return n * giaiThua(n - 1) print (giaiThua(n)) Kết quả Nhập số cần tính giai thừa: 840320

Lập trình python - Viết chương trình tìm tất cả các số chia hết cho 7 nhưng không phải bội số của 5

Lập trình python – Viết chương trình tìm tất cả các số chia hết cho 7 nhưng không phải bội số của 5. Nằm trong đoạn 10 và 200 (tính cả 10 và 200). Các số thu được sẽ được in thành chuỗi trên một dòng, cách nhau bằng dấu phẩy. Gợi ý Sử dụng range(#begin, #end) Code mẫu arr = []for i in range(10, 201): if (i % 7 == 0) and (i % 5 != 0): arr.append(str(i))print (', '.join(arr)) Kết quả 14, 21, 28, 42, 49, 56, 63, 77, 84, 91, 98, 112, 119, 126, 133, 147, 154, 161, 168, 182, 189, 196

Lập trình python - Chuyển đổi số nguyên N sang hệ cơ số B (2 <= B <= 32) bất kỳ

Lập trình python – Chuyển đổi số nguyên N sang hệ cơ số B (2 <= B <= 32) bất kỳ. Chuyển đối hệ cơ số 10 sang hệ cơ số B Code mẫu chương trình chuyển đổi số nguyên N sang hệ cơ số B def convert_number(n, b): if (n < 0 or b < 2 or b > 16): return ""; sb = ""; m = 0; remainder = n; while (remainder > 0): if (b > 10): m = remainder % b; if (m >= 10): sb = sb + str(chr(55 + m)); else: sb = sb + str(m); else: sb = sb + str(remainder % b); remainder = int(remainder / b); return "".join(reversed(sb)); # đảo ngược chuỗi sb n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));print("Hệ cơ số 2 của số nguyên ", n, "là:", convert_number(n, 2))print("Hệ cơ số 16 của số nguyên ", n, "là:", convert_number(n, 16)) Kết quả Nhập số nguyên dương n = 15Hệ cơ số 2 của số nguyên 15 là: 1111

Lập trình python - Cách giải phương trình bậc hai một ẩn bằng Python (ax^2 + bx + c = 0)

Lập trình python – Cách giải phương trình bậc hai một ẩn bằng Python (ax^2 + bx + c = 0). Để giải phương trình bậc hai  ax^2 + bx + c = 0  thì ta phải tính chỉ số Delta, dựa vào kết quả này mà ta xác định được nghiệm. Code mẫu giải phương trình bậc hai import math print("Chương trình giải phương trình bậc hai") # Nhập số a và kiểm tra điều kiện khác 0print("Nhập vào số a: ")a = int(input()) print("Nhập vào số b: ")b = int(input()) while True: if a == 0 and b == 0: print("Một trong hai số a và b phải khác 0: ") print("Nhập lại số a: ") a = int(input()) print("Nhập lại số b: ") b = int(input()) else: break # Nhập số cprint("Nhập vào số c: ")c = int(input()) # Tính Deltadelta = b**2 - 4 * a * c # Nghiệmif delta < 0: print("Phương trình vô nghiệm")elif delta == 0: print("Phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = ", -(b / (2 * a)) )else: print(&qu

Lập trình python - Cách tính giai thừa của một số bằng cách không sử dụng đệ quy và có sử dụng đệ quy

Cách tính giai thừa của một số bằng cách không sử dụng đệ quy và có sử dụng đệ quy. Đệ quy là gì? Đệ quy xảy ra khi một sự vật được định nghĩa theo chính nó hoặc thuộc loại của nó. Đệ quy được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ngôn ngữ học đến logic. Ứng dụng phổ biến nhất của đệ quy là trong toán học và khoa học máy tính, trong đó một hàm được định nghĩa được áp dụng theo định nghĩa riêng của nó. Gợi ý code python không sử dụng đệ quy và có sử dụng đệ quy def tinhgiaithua(n): giai_thua = 1; if (n == 0 or n == 1): return giai_thua; else: for i in range(2, n + 1): giai_thua = giai_thua * i; return giai_thua; n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));print("Giai thừa của", n, "là", tinhgiaithua(n)); Kết quả Nhập số nguyên dương n = 10Giai thừa của 10 là 3628800

Lập trình python - Tổng hợp bài tập Python kinh điển phần 1

Lập trình python – Tổng hợp bài tập Python kinh điển phần 1. Bài này cung cấp cho bạn danh sách các dạng bài tập khác nhau để bạn thực hành khi học lập trình Python . Các code mẫu của bài tập Python có lời giải được viết trên Python 3. Dãy số Fibonacci trong lập trình Python Bài 01: Viết một chương trình Python in ra dãy số Fibonacci Gợi ý: Sử dụng đệ quy; Không sử dụng đệ quy. Code mẫu: In dãy số Fibonacci trong Python không sử dụng đệ quy. """ * Tính số fibonacci thứ n * * @param n: chỉ số của số fibonacci tính từ 0 * vd: F0 = 0, F1 = 1, F2 = 1, F3 = 2 * @return số fibonacci thứ n """def fibonacci(n): f0 = 0; f1 = 1; fn = 1; if (n < 0): return -1; elif (n == 0 or n == 1): return n; else: for i in range(2, n): f0 = f1; f1 = fn; fn = f0 + f1; return fn; print("10 số đầu tiên của dãy số Fibonacci: ");sb = "";for i in range(0, 10): sb = sb +